Agenda

Binnenkort meer informatie

Lezingen, demonstraties en voorlichting (groepsgrootte max. 25 of 50 personen)

Interactieve lezing: Thema’s in gespreksvoering over HG & KM (±1 uur)
In deze interactieve lezing komen dilemma’s aan bod die professionals in de praktijk tegen komen bij het bespreken van vermoedens van geweld bij hun cliënten. De lezing bevraagt de deelnemers, daagt soms uit en geeft ook antwoorden. Sommige kwesties blijven dilemma’s omdat iedere zaak weer eigen kenmerken heeft. Andere zaken blijken helderder te zijn dan ze leken. Deelnemers kunnen hun eigen vragen stellen en praktijkkwesties inbrengen
Geschikt voor groepen tot 25 personen

Online Informatiebijeenkomst Wet Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling (2 uur)
Deze interactieve bijeenkomst verheldert waarom het gerechtvaardigd is om zoveel publieke en professionele aandacht te besteden aan huiselijk geweld in al haar verscheidenheid. In wetenschap en praktijk komt steeds meer kennis naar boven over de schade op lange termijn en mechanismen die hierbij een rol spelen. Hieruit vloeien consequenties voor praktisch handelen en houding. Tegen deze achtergrond wordt de Wet Meldcode behandeld in termen van wettelijke en praktische procedures.

Deze informatiebijeenkomst leent zich goed om op maat te snijden voor aanpassing aan de feitelijke of gewenste praktijk van de eigen organisatie.
Geschikt voor groepen tot 25 personen

Voorlichting huiselijk geweld & kindermishandeling en de meldcode (1 dd)
In deze voorlichting leren deelnemers wat huiselijk geweld, kindermishandeling en/of ouderenmishandeling concreet inhouden. Samen met de begeleiders onderzoeken de deelnemers verschillende vormen van geweld. Ook de meldcode HG & KM wordt behandeld. Deze voorlichting is zowel geschikt voor mensen die nog weinig kennis hebben van het onderwerp als voor professionals die hun kennis op dit onderwerp willen opfrissen.

Deze voorlichting is mogelijk in verschillende varianten. In overleg is het mogelijk om na voorlichting actuele casuïstiek te toetsen aan de behandelde stof. Deze variant is populair bij teams die hun kennis en procedures willen opfrissen. Een andere mogelijkheid is om een inkijk in de gespreksvoering te vervlechten in het programma.
Geschikt voor groepen tot 50 personen
Voor deze bijeenkomst wordt accreditatie aangevraagd bij de SKJ

Demonstratie gespreksvoering over HG & KM (1 dd)
Veel professionals zien op tegen het bespreken van vermoedens van geweld met volwassenen betrokkenen. Het aansnijden van het onderwerp roept spanning op. Ook spelen vragen over hoe te reageren op emoties van de cliënt. In deze demonstratie komen deze kwesties aan de orde. Een belangrijk punt is hoe betrokken zodanig te tonen dat het aansluit bij de behoeften van de cliënt. Daaruit vloeit voort vanuit elke grondhouding deze gesprekken het beste kunnen worden gevoerd.
Het programma is interactief. Met de zaal worden de relevante thema’s doorgenomen, afgewisseld met voorbeelden van gespreksvoering tussen acteurs in een relevante casus. De zaal kan aanwijzingen geven en zaken uittesten. Na afloop hebben de deelnemers een helder model voor ogen voor hoe zij zelf deze gesprekken kunnen benaderen.
Geschikt voor groepen tot 50 personen
Voor deze bijeenkomst wordt accreditatie aangevraagd bij de SKJ

Workshop: Privacywetgeving (AVG) en gespreksvoering hierover (1 dd)
Voor deze thematiek werkt RT&C samen met Van Boven Juridisch Advies (link: http://www.vanbovenadvies.nl/). Er zijn meerdere samenwerkingsvormen mogelijk.

Veel professionals komen in hun werk op momenten tegen dat zij graag informatie zouden willen uitwisselen met andere partijen om de cliënt beter te helpen. Met de invoering van de AVG lijkt dat haast onmogelijk. Deze wet wordt in de praktijk regelmatig genoemd als blokkade voor het in het belang van de cliënt samenwerken tussen verschillende betrokken organisaties. Soms lijkt het ondoenlijk om de veiligheid van de cliënt te organiseren als deze niet steeds toestemming geeft voor het delen van gegevens. Dit is echter niet de bedoeling en de opzet van privacywetgeving.
Expertjurist Jolanda van Boven neemt met de zaal door hoe de AVG uitpakt in het sociale domein. Aan de orde komen vragen als: Onder welke voorwaarden mogen professionals informatie met elkaar delen? Welke informatie mogen zij dan delen? Wanneer is daar toestemming voor nodig van de cliënt? Wanneer niet?

Het tweede deel van de workshop past psycholoog Bob Rammeloo deze kwesties toe op de gespreksvoering met de cliënt. Hoe kan je als professional de cliënt vertellen dat je een melding gaat doen, desnoods zonder toestemming? Aangezien praktische toepassing het doel is, krijgen bij beide onderdelen deelnemers volop de gelegenheid om hun eigen vragen te stellen.

Vooral geschikt voor groepen tot 25 personen
Voor deze bijeenkomst kan accreditatie worden aangevraagd bij de SKJ

Training (groepsgrootte max. 10 personen)

TGHG: Training Gespreksvoering Huiselijk Geweld (4 dd)
Als je het lastig vindt om een beladen onderwerp aan te snijden bij je cliënt, dan is deze training iets voor jou. Deze training richt zich op de gespreksvoering met volwassen betrokkenen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. De training biedt een theoretische ondergrond voor de gesprekken en veel oefening met gespecialiseerde acteurs. Je oefent met het concreet bespreken van vermoedens van geweld met mogelijke volwassen slachtoffers en met ouders/verzorgenden bij vermoedens van kindermishandeling. Kernpunt is daadwerkelijk luisteren naar de ander. Deze training vergroot het zelfvertrouwen om het gesprek aan te gaan en om de cliënt centraal te stellen in het gesprek.
Aan de orde komen:

  • Plaats van het gesprek in de meldcode HG&KM en de bijbehorende doelen
  • Onderbouwing van vermoedens in verslaglegging
  • Gespreksmodel als leidraad tijdens het gesprek
  • Praktisch oefenen met de verschillende stappen van het model
  • Op indicatie van vele voorgangers wordt er geoefend in koppels
  • Toetsen van de casuïstiek aan het afwegingskader van de meldcode

Voor deze training zal accreditatie worden aangevraagd bij de SKJ

TAHG-Basis: Training Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld (6 dd)
Deze training is voor jou als je de rol van aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling op je gaat nemen. De training biedt een theoretische ondergrond over huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling. Rol en taken van de aandachtsfunctionaris komen aan bod en veel oefening in gespreksvoering met volwassen betrokkenen.

  • Theorie huiselijk geweld en kindermishandeling
  • Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
  • Rol, positie en taken van de aandachtsfunctionaris
  • Gespreksmodel en -techniek voor het gesprek over vermoedens van geweld
  • Delen van informatie met andere partijen
  • Veel oefening met gespecialiseerde acteurs
  • Toetsen van de risico-inschatting bij de casuïstiek

TAHG-Plus: Training Aandachtsfunctionaris Huiselijk en Eergerelateerd Geweld (10 dd)
Deze uitgebreide training biedt de deelnemer een grote hoeveelheid kennis en oefening op het vlak van huiselijk geweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling en eergerelateerd geweld. Na deze training kan je vol vertrouwen aan de slag als aandachtsfunctionaris in je organisatie.

  • Theorie huiselijk geweld, kindermishandeling
  • Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
  • Theorie eergerelateerd geweld
  • Meldcode eergerelateerd geweld
  • Rol, positie en taken van de aandachtsfunctionaris
  • Verslaglegging van casuïstiek en oefening met rapportage
  • Gespreksmodel en -techniek voor het gesprek over vermoedens van geweld
  • Delen van informatie met andere partijen
  • Veel oefening met gespecialiseerde acteurs
  • Toetsen van de risico-inschatting bij de casuïstiek

Voor een in company versie van deze training is accreditatie aangevraagd bij de SKJ

Onderhoudstrainingen voor de aandachtsfunctionaris