ALGEMENE VOORWAARDEN RT&C / Rammeloo Training & Consultancy – KvK 34112529

Inhoud

Artikel 1 Definities

Artikel 2 Algemeen

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst

Artikel 6 Leveringstermijn en planning

Artikel 7 Honorarium

Artikel 8 Betaling

Artikel 9 Incassokosten

Artikel 10 Opzegging en annulering van gemaakte afspraken

Artikel 11 Consumentenvoorwaarden

Artikel 12 Opschorting en ontbinding

Artikel 13 Aansprakelijkheid

Artikel 14 Vrijwaring

Artikel 15 Overmacht

Artikel 16 Restitutie

Artikel 17 Geheimhouding

Artikel 18 Intellectuele eigendom en auteursrechten

Artikel 19 Geschillen

Artikel 20 Toepasselijk recht

Artikel 21 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaardenArtikel 1: Definities

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

RT&C: RT&C, Rammeloo T&C, Rammeloo Training & Consultancy en Rammeloo training, advies & onderzoek zoals ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 34112529, hierna te noemen RT&C

Opdrachtgever: De natuurlijke persoon, rechtspersoon of publiekrechtelijk bestuursorgaan die een overeenkomst van opdracht heeft gesloten met RT&C.

Offerte/Offertes: Iedere schriftelijke en mondelinge aanbieding van RT&C tot het verrichten van werkzaamheden.

Overeenkomst: Een ondertekende overeenkomst van opdracht tussen RT&C en Opdrachtgever waarbij Rammeloo training & consultancy zich verplicht tot het verrichten van Werkzaamheden.

Werkzaamheden: Alle voorkomende werkzaamheden en alle daaraan gerelateerde diensten van RT&C meer in het bijzonder het ontwikkelen en geven van trainingen en het geven van advies en begeleiding, ten behoeve van de Opdrachtgever en de aan haar verbonden personen.

Artikel 2: Algemeen

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen RT&C en een Opdrachtgever waarop RT&C deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met RT&C, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. RT&C en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

6. Deze algemene voorwaarden maken standaard deel uit van de informatieverstrekking aan de Opdrachtgever.


Artikel 3: Aanbiedingen en offertes

1. De door RT&C gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. RT&C is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.

2. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

3. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is RT&C daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij RT&C anders aangeeft.

4. Een samengestelde prijsopgave verplicht RT&C niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

6. De Opdrachtgever kan de offerte schriftelijk of elektronisch accepteren. Wanneer de opdracht elektronisch wordt verleend, stuurt RT&C een bevestiging van ontvangst en acceptatie per e-mail.


Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

1. RT&C zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft RT&C het recht werkzaamheden geheel of gedeeltelijk te laten verrichten door derden. RT&C blijft wel te allen tijde jegens de Opdrachtgever verantwoordelijk voor het overeengekomen resultaat.

3. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan RT&C aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan RT&C worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan RT&C zijn verstrekt, heeft RT&C het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

4. RT&C is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat RT&C is uit gegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor RT&C kenbaar behoorde te zijn.

5. RT&C is bij het uitvoeren van de werkzaamheden geheel zelfstandig. Het staat RT&C vrij om binnen hetgeen is afgesproken in de overeenkomst vorm te geven aan de uitvoering van de werkzaamheden, om het gewenste resultaat te bereiken.

6. Kosten voor verblijf tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden in een hotel of conferentieoord zijn voor rekening van de Opdrachtgever. Tenzij in de overeenkomst anders is aangegeven.

7. Opdrachtgever vrijwaart RT&C voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 5: Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal RT&C de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

3. In afwijking van lid 2 zal RT&C geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan RT&C kunnen worden toegerekend.

Artikel 6: Leveringstermijn en planning

1. Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als een fatale termijn indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen dan wel indien dit uit de aard van de overeenkomst voortvloeit.

2. Indien de aanvang van de werkzaamheden is verschoven door redenen gelegen aan de zijde van Opdrachtgever, is RT&C gerechtigd om een schadebedrag in rekening te brengen van 50% van het honorarium indien de verschuiving bekend wordt binnen twee weken voor de overeengekomen aanvang van de werkzaamheden en 100% van het honorarium indien de verschuiving pas bekend wordt binnen één week voor de overeengekomen aanvang van de werkzaamheden. RT&C zal het schadebedrag alleen in rekening brengen wanneer RT&C en Opdrachtgever in gezamenlijk overleg niet tot een voor beide partijen bevredigende oplossing komen.

Artikel 7: Honorarium

1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.

2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke (geoffreerde) tarieven van RT&C, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend tarief is overeengekomen.

3. Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn exclusief btw, tenzij anders is aangegeven.

Artikel 8: Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 28 dagen na factuurdatum, op een door RT&C aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

2. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 28 dagen dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van RT&C op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 9: Incassokosten

1. Is Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,00.

2. Indien RT&C hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van Opdrachtgever.

4. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 10: Opzegging en annulering van gemaakte afspraken

1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen. Uiteraard met inachtneming van de bepalingen in de overeenkomst en met inachtneming van de in deze voorwaarden opgenomen annuleringsvoorwaarden onder artikel 10.4

2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtgever, heeft RT&C recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan RT&C zijn toe te rekenen. Voorts is Opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan Opdrachtgever.

3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door RT&C, zal RT&C in overleg met Opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever toerekenbaar zijn.

4. Indien door de Opdrachtgever gemaakte afspraken voor RT&C of andere bijeenkomsten in het kader van de werkzaamheden worden afgezegd geldt de volgende annuleringsregeling:

• Bij annulering tot vier weken voor aanvang van de afgesproken werkzaamheden worden alleen de eventuele al gemaakte werkelijke kosten in rekening gebracht;

• Bij annulering binnen vier weken voor de overeengekomen aanvang van de werkzaamheden vindt een compensatie plaats van 25% van het honorarium aan RT&C;

• Bij annulering binnen twee weken voor de overeengekomen aanvang van de werkzaamheden vindt een compensatie plaats van 50% van het honorarium aan RT&C;

• Bij annulering binnen één week voor de overeengekomen aanvang van de werkzaamheden vindt een compensatie plaats van 100% van het honorarium aan RT&C.

5. Afspraken voor definitief geplande individuele gesprekken brengt Rammeloo training & consultancy alleen niet in rekening wanneer uiterlijk een week voor de geplande datum in overleg een nieuwe datum is afgesproken. De nieuw gemaakte afspraak is niet opnieuw afzegbaar. RT&C zal deze dus te allen tijde in rekening brengen.

Artikel 11: Consumentenvoorwaarden

1. Indien er sprake is van een overeenkomst inzake contactonderwijs met een vastgelegde startdatum geldt, na afloop van de bedenktijd, de volgende annuleringsregeling:

• Annulering voordat het contactonderwijs is begonnen, geschiedt door middel van een aangetekend schrijven;

• Bij annulering tot vier weken voor aanvang van het contactonderwijs worden alleen de werkelijk gemaakte kosten in rekening gebracht;

• Bij annulering binnen vier weken voor de overeengekomen aanvang van het contactonderwijs is de consument 25% van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van € 50,-;

• Bij annulering binnen twee weken voor de overeengekomen aanvang van het contactonderwijs is de consument 50 % van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van € 50.-;

• Bij annulering binnen één week voor de overeengekomen aanvang van het contactonderwijs is de consument 100 % van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van € 50,-.

2. Bij afstandsonderwijs is, nadat de overeenkomst tot stand is gekomen en na afloop van de bedenktijd, geen annulering meer mogelijk.

3. Bedenktijd: De bedenktijd geldt voor alle open inschrijvingen. De bedenktijd bedraagt 14 dagen. De bedenktijd geldt ook indien de deelnemer de cursus boekt en het bedrijf of werkgever deze betaalt.

Artikel 12: Opschorting en ontbinding

1. RT&C is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

• Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;

• Er tijdens de werkzaamheden nieuwe feiten boven tafel komen, waardoor RT&C vanuit haar

visie en werkwijze gegronde morele bezwaren heeft tegen (verdere) uitvoering van de werkzaamheden;

• Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de

voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

2. Voorts is RT&C bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van RT&C op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien RT&C de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. RT&C behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

1. Indien RT&C aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. De aansprakelijkheid van RT&C voor nalatigheden of fouten is beperkt tot die schadegevallen waarvoor aansprakelijkheid door de verzekeraar van RT&C wordt erkend en tot het bedrag dat volgens de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van RT&C wordt uitgekeerd. De Opdrachtgever heeft te allen tijde recht op inzage in de verzekeringspolis.

3. Als er, om welke reden dan ook, geen uitkering volgens de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van RT&C volgt, is de aansprakelijkheid van RT&C beperkt tot directe schade (en geen gevolgschade) en tot het bedrag van de door RT&C aan de Opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium.

4. In afwijking van hetgeen onder 12.3 is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

5. RT&C is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

6. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of roekeloosheid van RT&C bij uitvoering van de werkzaamheden.

Artikel 14: Vrijwaringen

1. De Opdrachtgever vrijwaart RT&C voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

2. Indien Opdrachtgever aan RT&C informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 15: Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop RT&C geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor RT&C niet in staat is de verplichtingen na te komen.

3. RT&C heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat RT&C zijn verplichtingen had moeten nakomen.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5. Voor zoveel RT&C ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is RT&C gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.


Artikel 16: Restitutie

1. Er kunnen meerdere redenen zijn om vooraf betaalde gelden te restitueren. Restitutie kan plaatsvinden als de Opdrachtgever (of in geval van Open Inschrijving: de Deelnemer) zich binnen de bedenktijd terugtrekt. Vooraf betaalde cursusgelden zullen in dat geval binnen 4 weken terugbetaald worden na het opzeggen door de Opdrachtgever/Deelnemer.

2. RT&C kan een training annuleren bij overmacht of bij onvoldoende deelnemers. De Opdrachtgever (of in geval van Open Inschrijving: de deelnemer) heeft in dat geval geen betalingsverplichting en heeft recht op teruggave van eventueel reeds gedane betaling. Restitutie zal plaatsvinden binnen 4 weken na annulering van de training.

Artikel 17: Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. RT&C zal de vertrouwelijke informatie die zij verkrijgt van medewerkers van de Opdrachtgever die deelnemen aan gesprekken of bijeenkomsten als onderdeel van het uitvoeren van de Werkzaamheden en welke gelegen is in de persoonlijke levenssfeer van die medewerkers c.q. trainees, niet aan de Opdrachtgever doorgeven aangezien RT&C daartoe gelet op de Privacywetgeving niet toe verplicht kan worden. Informatie welke anoniem verkregen is en niet te herleiden is tot de betreffende medewerker zal RT&C wel kunnen doorgeven aan Opdrachtgever zolang dit nuttig is ter verbetering van de organisatie van Opdrachtgever.

3. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, RT&C gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en RT&C zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is RT&C niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 18: Intellectuele eigendom en auteursrechten

1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt RT&C zich de rechten en bevoegdheden voor die RT&C toekomen op grond van de Auteurswet.

2. Het intellectueel eigendom van methoden en materiaal van RT&C blijft te allen tijde liggen bij RT&C. Hierop zijn geen uitzonderingen mogelijk, tenzij vastgelegd in een apart verkoopcontract. In overeenstemming kan worden afgesproken om aan de Opdrachtgever gebruiksrecht te verlenen over materiaal. Dit wordt apart schriftelijk vastgelegd.

Het gebruiksrecht geldt slechts binnen het kader van de opdracht. Het is de Opdrachtgever expliciet niet toegestaan de materialen te gebruiken voor andere kwesties, of om deze te delen met derden, tenzij expliciet schriftelijk overeengekomen met RT&C.

Ter concretisering: Alle door RT&C ontwikkelde methoden en verstrekte stukken, zoals artikelen, syllabi, hand-outs, powerpoint presentaties, rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn dus uitsluitend bestemd om te worden gebruikt binnen het kader van de opdracht en mogen niet door de Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RT&C worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

3. RT&C behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

4. RT&C behoudt het recht om bij het ontwikkelen van materiaal voor de Opdrachtgever de toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

5. Het staat de Opdrachtgever vrij om collega’s voor te dragen om bij activiteiten van RT&C te observeren of mee te lopen. Dit gebeurt in goed onderling overleg. RT&C behoudt het recht om te allen tijde mensen te weigeren voor dit inkijken om eigen intellectueel eigendom te beschermen.

Artikel 19: Geschillen

1. Rammeloo training & consultancy beschikt over een klachtenprocedure die Opdrachtgever, indien gewenst, ter inzage kan ontvangen.

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Partijen gaan pas naar de rechter indien ze na interventie van een mediator of klachtencommissie niet tot een passende oplossing komen.

3. De rechter in de vestigingsplaats van RT&C is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft RT&C het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 20: Toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst tussen RT&C en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 21: Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.